TÁBOROVÝ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA LASER GAME

TÁBOROVÝ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA LASER GAME
Účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto řádem:
I. Táborový řád platí pro všechny účastníky příměstského tábora bez výjimky, při jeho porušení budou vyvozeny patřičné důsledky, včetně oznámení zákonnému zástupci.
II. Platí přísný zákaz používání omamných látek, kouření a pití alkoholu. V případě porušení těchto zákazů bude účastník příměstského tábora bezodkladně na náklady rodičů vyřazen z příměstského tábora.
III. V případě hrubého narušení táborového řádu /např. ublížení, krádeže/ je postupováno stejně jako v předcházejícím bodě.
IV. Ztráty a nálezy po skončení příměstského tábora – zapomenuté a nalezené věci budou uloženy u hlavního vedoucího a rodiče účastníka si je budou moci vyzvednout v našem areálu.
V. Účastníci příměstského tábora prohlašují:
1. Jsem členem tábora a vím, že se musím řídit všemi pokyny vedoucích.
2. Jsem povinen dodržovat denní režim a účastnit se celého programu. Bez vědomí vedoucího neopustím tábor, nevzdálím se od oddílu ani z prostoru areálu hotelu Morávka.
3. Snažím se být dobrým kamarádem a dokazuji to při veškeré činnosti.
4. Nepodvádím při soutěžích, dbám pravidel fair play.
5. Nepoužívám neslušné a vulgární výrazy.
6. Během programu si nehraji s mobilním telefonem, tabletem apod.
7. Dodržuji osobní hygienu (při jídle, použití WC) a pořádek v celém objektu.
8. I malé zdravotní potíže hlásím svému vedoucímu (např. klíště).
9. S půjčenými věcmi zacházím šetrně, dbám na to, abych je neztratil, nezničil.
10. Výjimečně hlavním vedoucím povolené vyšší částky peněz a jiné cennosti (např. mobil) si uložím u vedoucího. Pokud si tyto ponechám u sebe, nesu plnou odpovědnost za případnou vzniklou škodu. Vedoucí za případné poškození nebo ztrátu nenese žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebo poškození nebude ani prošetřována.
11. Dodržuji vnitřní řád zařízení, ve kterém je tábor organizován.
12. Chovám se ohleduplně k přírodě živé i neživé.
13. Nelezu po stromech.
14. Při vycházkách po zahradě svým vystupováním a chováním ochraňuji a udržuji dobrou pověst areálu hotelu Morávka.
15. Kromě svačin a oběda, které dostanu, nekonzumuji nic jiného. Zejména ne houby a plody volně rostoucí v zahradě.
16. Bez dozoru vedoucího nemanipuluji se zápalkami či zapalovačem.
„…Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním…“